Thursday, October 1, 2009

Discovered my Sacred Gifts – Love yourself by living what you’re born for and “gifted” to do!
Loving my blessed life has been enhanced through the affirming discovery of what I was born for and “gifted” to do that is meaningful to me, contributing to the lives of my loved ones and the good of society.  I feel privilege to have discovered and affirmed my 3 main Sacred Gifts: encouragement, facilitation and cultural integration, among the 24 blessings to all of us human beings.  Sacred Gifts are blessed natures of being within each of us possessing our own unique “humaness”.

What an extraordinary joy of life, attending my 2-day "Discovery Your Sacred Gifts" workshop in May 2008!  I'm impressed immensely with the two beautiful loving-kindness souls who led such heart-warming and soul-searching workshop: Ms. Monique MacDonald, Master Trainer and Ms. Jan Janzen, Author & Enterpreneur.  Love yourself evermore loving your life and discover your Sacred Gifts soon www.yoursacredgifts.com!


Yêu quý cuộc đời diễm phúc bội phần thêm nữa qua sự nhận định khám phá về bản thân mình đã sinh ra với đời để làm gì cho nghĩa lý chính mình, như “ơn trên” đã ban phước để mình đóng góp lợi ích cho những thân nhân yêu thương và cho xã hội.  Mình vinh dự được khám phá và khẳng định 3 Thiên Phúc chính thực cá nhân mình: khuyến khích, tiếp dẫn và hòa nhập văn hoá, trong 24 ơn huệ ban cho tất cả nhân loại chúng ta.  Thiên Phúc là những ơn huệ bản chất nhân phẩm "tiềm năng" trong mỗi chúng ta với sở hữu riêng biệt nhân loại của từng cá nhân.

Thật sự một niềm vui kỳ diệu cảm nhận với lần tham dự 2 ngày sinh hoạt "Khám phá Thiên Phúc của Bạn" vào tháng Năm, 2008!  Mình  thán phục hoàn toàn với hai tâm hồn xinh đẹp của yêu thương và từ bi điều hành dịp sinh hoạt tâm linh này: cô Monique MacDonald, Huấn Luyện Viên Cao cấp và cô Jan Janzen, Nhà văn & Doanh Nhân.  Hãy yêu mình luôn thêm nữa yêu quý cuộc đời và khám phá thật sớm những Thiên Phúc của bạn www.yoursacredgifts.com!               


Born for Love,
JNN 111

No comments:

Post a Comment